آموزشگاه استاد و استادان

آموزشگاه زبان دخترانه استاد با همین نام در سال 1368 به منظور آموزش زبان انگلیسی در خیابان پیروزی شروع به کار نمود که این فعالیت تا به امروز با بیش از بیست سال سابقه نیز ادامه دارد.

با استفاده از تجربه موفق آموزشگاه دخترانه استاد، در سال 1372 آموزشگاه پسرانه استادان، تحت لوای موسسه فرهنگی آموزشی استاد فرزانه شروع به فعالیت نمود و تا به امروز با موفقیت به راه خود ادامه می دهد.

با بیش از 30 سال سابقه مستمر در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی

Our Students Reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.